Therm

Orientační výpočty

výpočty

Hlavním důvodem pro zateplování stěn je obvykle potřeba snížit množství tepla na vytápění domu. Velká část tepla totiž uniká právě obvodovými stěnami. 

Vlastnost konkrétní obvodové stěny propouštět teplo se v technické praxi vyjadřuje součinitelem prostupu tepla U [W/(m2.K)]. Hodnota tohoto součinitele je dána především vlastnostmi a tloušťkami materiálů, ze kterých je stěna postavena. Požadavek na mezní přípustnou hodnotu součinitele prostupu tepla, který mají obvodové stěny splňovat je spolu s dalšími tepelnětechnickými požadavky uveden v Českých technických normách.

Podle současné úpravy ČSN 73 0540 z října 2011 a změny A1 z dubna 2012 je pro nové a měněné budovy určené pro bydlení požadován součinitel prostupu tepla Un nižší než 0,3 W/m2.K. Norma dále uvádí tzv. doporučenou hodnotu (na ekonomicky optimální úrovni), která počítá s trendem zvyšování cen energií. Tato doporučená hodnota součinitele prostupu tepla se liší pro různé druhy stěn a pohybuje se v rozmezí 0,25 W/(m2.K) až 0,12 W/(m2.K). Jak požadované tak doporučené hodnoty se v průběhu let neustále zpřísňují. U budov s vyššími požadavky na energetickou úspornost, nebo při záměru čerpat finanční příspěvky na zateplení z určitých dotačních programů mohou být požadavky na ještě nižší cílovou hodnotu součinitele prostupu tepla.

Cílová hodnota součinitele prostupu tepla stěnou požadovaná stavebníkem je pak základním parametrem pro návrh tloušťky izolantu při zateplování. Při zadání této cílové hodnoty, druhu a tloušťky materiálu stávající stěny a typu uvažovaného izolantu pro zateplení umí výrobci zateplovacích systémů již poměrně snadno doporučit orientační tloušťku izolantu potřenou k jejímu dosažení. Jedná-li se však o dům s nestandardní konstrukcí zdiva (smíšené zdivo, montované konstrukce, dřevostavby apod.), mělo by stanovení druhu a tloušťky izolantu vycházet vždy z tepelně-technického výpočtu provedeného projektantem.

 

 

 

 

pro podrobnější tepelně-technický výpočet

Společnost LB Cemix, s.r.o. je tradičním výrobcem zateplovacích systémů Cemixtherm s evropskou kvalitou. Široký sortiment fasádních materiálů nabízí nepřeberné množství různých variant realizace fasády. Výběr fasádních omítek v duhově krásné barevné škále je jednou z nejlepších nabídek na trhu.